Logo
Zgłoszenie zainteresowania udziałem w szkoleniach w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”

Logo Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska, Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozpoczynamy wstępną rekrutację na szkolenia w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”

Tematy szkoleń

  • E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie,
  • Korzystanie z mediów społecznościowych,
  • Wykorzystanie technologii informacyjnych i Internetu do rozwoju osobistego,
  • Obsługa komputera i Internetu od podstaw.

Uczestnicy

W szkoleniach będą mogli uczestniczyć mieszkańcy województwa podlaskiego, którzy ukończyli 18 rok życia. Wstępnie zaplanowano objęcie szkoleniami 1540 osób z różnych grup wiekowych.

Forma szkoleń

Szkolenia prowadzone będą w formie stacjonarnej, a także zdalnej z wykorzystaniem platformy e-learningowej i narzędzi zdalnego nauczania.

O Projekcie

Projekt „Cyfrowe Podlaskie”  jest realizowany na podstawie Umowy nr POPC.03.01.00-00-0160/19-00 o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”,  Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Województwem Podlaskim.

Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego  w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego, przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, e-mail: tel. 85 66 54 459 cyfrowepodlaskie@wrotapodlasia.pl

Jesteś zainteresowany/zainteresowana udziałem w szkoleniach?

Jeżeli jesteś zainteresowany/jesteś zainteresowana udziałem w szkoleniach, prosimy odpowiedz na kilka pytań, które ułatwią nam organizację szkoleń bliżej Twego miejsca zamieszkania.

Skontaktujemy się z Tobą lub przekażemy Twoje dane wykonawcy szkoleń wyłonionemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie odrębnej umowy powierzenia).